Osma Bos-, Tuin- & Parkmachines Erkende STIHL vakhandelaar
 1. Algemeen

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Osma met betrekking tot verhuur van tuingereedschap.
  2. Osma sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid uit van eventuele Algemene Voorwaarden van huurder
 2. Duur van de overeenkomst

  1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst vermeld.
  2. Het gehuurde moet na einde van de huurovereenkomst binnen kantooruren (8.00 tot 18.00) bij Osma worden ingeleverd, tenzij is overeengekomen dat Osma het gehuurde zal halen en brengen bij de huurder.
 3. Overschrijding van de huurperiode

  1. De overeengekomen termijn is fataal zodat huurder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim geraakt indien het gehuurde niet tijdig bij Osma wordt geretourneerd. Indien het gehuurde niet tijdig bij Osma geroutineerd is, is Osma gerechtigd het gehuurde onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling, terug te nemen.
  2. De uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het gehuurde weer in bezit is van verhuurder. Bovendien is huurder, totdat het gehuurde geretourneerd is, een bedrag van € 100,- per dag exclusief BTW boven de huursom verschuldigd. Deze vergoeding geldt niet in het geval van overmacht. De boete laat onverlet de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van eventuele door verhuurder gelden schade wegens wanprestatie.
 4. Betalingen

  1. Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige verrekening uit welke hoofde dan ook te worden voldaan.
  2. Indien huurder niet binnen 30 dagen aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij van rechtswege in verzuim door enkele overschrijding van het betalingstermijn. Daarna komt alle schade en kosten in verband met te nemen incassomaatregelen voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Tevens is een wettelijke rente verschuldigd conform artikel 6:119 BW.
 5. Gebruik van het gehuurde

  1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het gehuurde om te gaan en er voor te zorgen dat het gehuurde overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
  2. Huurder is behouden het gehuurde in oorspronkelijke staat bij de verhuurder terug te bezorgen.
  3. Bij verhuur van artikelen dient huurder er op toe te zien dat de gebruikers beschikken over genoeg kennis en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die van belang zijn.
  4. Huurder dient er op toe te zien dat de artikelen bediend worden door personen die voldoende vakkennis hebben. Huurder dient de artikelen zorgvuldig en met in achtneming van alle veiligheidseisen te gebruiken en dient met name van overheidswege opgelegd veiligheidsnormen na te leven. Huurder en/of gebruiker dient bekend te zijn met de werking van de machine. Overtreding van veiligheidsnormen is volledig voor rekening en risico van huurder.
  5. Het is niet toegestaan een gehuurd artikel te gebruiken onder invloed van alcohol, verdovende middelen of medicijnen die invloed kunnen hebben. Indien de verzekeraar een schadegeval niet dekt wegens overtreding van de wettelijke normen ter zake, is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade ontstaan door of aan het gehuurde.
  6. Huurder dient alle vloeistoffen op het vereiste niveau te laten houden en dient het gehuurde overeenkomstig het serviceschema van het gehuurde voor onderhoud aan te bieden.
  7. Huurder is gehouden het gehuurde schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.
  8. Huurder gaat, middels het aangaan van de overeenkomst, akkoord met de algemene voorwaarden.
 6. Schadegevallen

  1. Tenzij in de schaderegistratie die bij het vertrek is opgebouwd anders is aangegeven, wordt huurder geacht het artikel zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen.
  2. Huurder is tijdens de huurperiode aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan bij het gebruik van het gehuurde of voor schade die anderszins verband houdt met de huur van het artikel, behoudens opzet of grove schuld van de verhuurder. Na afloop van de verhuur is huurder verplicht een inspectieronde om het gehuurde artikel te lopen, samen met de verhuurder, om eventuele opgelopen schade tijdens de verhuurperiode vast te stellen.
  3. Een eventuele uitkering door de verzekeraar van het gehuurde of schadevergoeding betaald door een derde (verzekeraar) komt in mindering op de schade, maar laat onverlet het recht van verhuurder om volledige schadevergoeding te vorderen
  4. In geval van schade is huurder verplicht verhuurder onmiddellijk daarvan in kennis te stellen. Huurder is verplicht eventuele instructies van verhuurder op te volgen. Bij verkeersongevallen is huurder verplicht:
  5. De politie ter plaatse te waarschuwen;
  6. Gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen in alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben, aan verhuurder of diens verzekeraar te verstrekken;
  7. Binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen;
  8. Zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
  9. Het artikel niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
  10. Door verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ter verwering van aansprakelijkheid van derden
  11. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan de andere gebruikers van het artikel en toe te zien op naleving ervan.
 7. Verzekering

  1. De artikelen zijn door verhuurder, afhankelijk van de leeftijd van het artikel, verzekerd tegen cascoschade of tegen het eigen risico van wettelijke aansprakelijkheid met een eigen risico van € 750,- voor de huurder per schadegeval. Een en ander laat echter de aansprakelijkheid van verhuurder voor schade onverlet.
  2. Osma brengt 8% verzekering van het netto huurbedrag in rekening
 8. Technische gebreken van het gehuurde en uitsluiting van aansprakelijkheid

  1. Indien verder gebruik van het gehuurde onmogelijk is ten gevolge van een defect aan het gehuurde, welke voor verantwoordelijkheid van verhuurder komt, heeft huurder recht op dat het artikel zo snel mogelijk zal worden gerepareerd. Huurder heeft echter (behoudens opzet of grove schuld van verhuurder) geen recht op schade wegens stagnatie- of andere gevolgschade bij de uitvoering van werkzaamheden.
 9. Van overheidswege opgelegde boete en sancties

  1. Voor rekening van huurder zijn alle sancties die ten gevolge van maatregelen die verband houden met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het gehuurde van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. Indien deze sanctie en maatregel aan verhuurder wordt opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullende kosten van incasso in en buiten rechten verschuldigd wordt met een minimum van € 25,-
 10. Beslagen

  1. In het geval van administratief, civiel of strafrechtelijke beslag op het gehuurde, wegens een omstandigheid die toerekenbaar is aan huurder, blijft huurder gehouden tot nakoming van alle verplichtingen uit de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het artikel vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten voor rekening en risico van huurder komen.
 11. Diefstal

  1. In het geval van diefstal geldt dat de bij het gehuurde behorende accessoires bij verhuurder moeten worden ingeleverd. Indien deze niet kunnen worden ingeleverd geldt het vermoeden dat huurder onvoldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen om diefstal te voorkomen.
 12. Toepasselijk recht

  1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen moeten worden voorgelegd aan de Rechtbank Arnhem, tenzij het geschil tot de competentie behoort van Sector Kanton.
Btw-nummer
NL808089006B01

Osma Bos-, Tuin- en Parkmachines. Utrechtseweg 117 6871 DR Renkum (NL) Tel: +31 (0) 317 - 319008 e-mail: info@osma.nl KvK 09061302 Arnhem BTW nr. NL 808089006B01

Privacyverklaring/uitsluiting van aansprakelijkheid

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons! Aangezien tijdens bezoeken aan onze website persoonlijke gegevens gevraagd worden of automatisch worden verzameld, willen wij u laten weten hoe wij met uw gegevens omgaan.

Verzamelen van gegevens

Osma B.V. verplicht zich ertoe persoonlijke gegevens alleen volgens de wettelijke bepalingen te verzamelen. Osma B.V. legt op enkele pagina’s (login-pagina) persoonlijke gegevens vast ten behoeve van registratie en verificatie. In andere gevallen worden uw gegevens alleen per e-mail doorgegeven (contactformulier). Overige gegevens worden door Osma B.V. in de meeste gevallen verzameld in de vorm van de door webservers gebruikelijk opgeslagen informatie die betrekking heeft op de internetverbinding. Het betreft hier onder andere de datum van bezoek, de bezochte pagina of bestand, de gebruikte browsersoftware en het IP-adres van de gebruiker. De overige gegevens worden niet gebruikt om de gebruiker te herleiden. Bovendien vindt verwerking en analyse van de overige gegevens alleen anoniem plaats, bijvoorbeeld voor statistische doeleinden, het traceren van fouten of hackpogingen. Tot de statistische doeleinden behoort onder meer ook een zogeheten clickstream-analyse, die het Osma B.V. mogelijk maakt om het gedrag van gebruikers op de website te onderzoeken.

Verstrekking aan derden

Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, uitgezonderd verstrekking op verzoek van bevoegde overheidsorganen en verstrekking aan wethandhavingsdiensten in geval van misbruik van onze diensten.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze website werd met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als aanbieder zijn wij in de zin van § 6, lid 1, van het MDStV (Mediendienststaatsvertrag – Duits staatsverdrag inzake mediadiensten) en § 8, lid 1, van de TDG (Teledienstegesetz – Duitse wet op telediensten) verantwoordelijk voor de inhoud van onze eigen website op grond van algemene wetgeving. Aanbieders zijn echter niet verplicht om toe te zien op de informatie die ze via hun dienstenaanbod verspreiden of om actief te zoeken naar feiten of omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van onwettige informatie op grond van algemene wetgeving blijven onverlet. Een dergelijke aansprakelijkheid is echter pas mogelijk op het moment dat kennis wordt genomen van een concrete wetsovertreding. Zodra wij kennis nemen van een dergelijke wetsovertreding zullen wij deze inhoud per omgaande verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons website bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites. Daarom kunnen wij ook niet instaan voor de inhoud van derden. Voor de inhoud van gelinkte websites is altijd de desbetreffende aanbieder of beheerder verantwoordelijk. De gelinkte websites zijn bij het aanmaken van de link gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Op dat moment werd geen onwettige inhoud vastgesteld. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte websites kan in alle redelijkheid niet van ons worden verwacht zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding. Zodra wij kennis nemen van wetsovertredingen zullen wij dergelijke links per omgaande verwijderen.

Auteursrecht

De beheerders van de site doen hun best om te allen tijde de auteursrechten van derden in acht te nemen of gebruik te maken van eigen en licentievrije werken. Door de websitebeheerders vervaardigde inhoud en werken vallen onder het Duitse auteursrecht. Bijdragen van derden zijn als zodanig aangeduid. Voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is schriftelijke toestemming vereist van de betreffende auteur of schepper. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor privé- en niet-commercieel gebruik.

Privacybescherming

Voor zover op onze websites persoonlijke gegevens verzameld worden (bijv. naam, adresgegevens of e-mailadres), vindt dit zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaats. Het aanbod en de diensten kunnen – voor zover mogelijk – steeds zonder opgave van persoonlijke gegevens worden gebruikt. Gebruik door derden van de verplicht gepubliceerde contactgegevens in het impressum voor toezending van ongevraagde reclame en informatie wordt hiermee uitdrukkelijk verboden. De beheerders van de website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om in geval van ongewenste toezending van reclamemateriaal - bijvoorbeeld in de vorm van spam - juridische stappen te ondernemen.

Uw rechten als gebruiker

Op grond van § 34 en § 35 van de Bundesdatenschutzgesetz (Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens) hebt u als gebruiker te allen tijde het recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien en te weten voor welk doel ze worden bewaard. Bovendien kunt u onjuiste gegevens door ons laten aanpassen of gegevens laten verwijderen waarvan het onrechtmatig of niet langer gewenst is om deze te bewaren. Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming om van dit recht gebruik te maken.

Informatie voor klanten

Verkoper

Sluiten van overeenkomst

Herroepingsrecht

Herroepingsformulier

Prijzen en verzendkosten

Leveren en afhalen

Betaling

Bestelprocedure

Garanties en wettelijke rechten op aansprakelijkheid bij defecten of garanties

Verkoper

De verkoopsovereenkomst wordt afgesloten met Osma Bos-, Tuin- & Parkmachines, Utrechtseweg 117. Voor vragen, klachten en bezwaren kunt u zich wenden tot info@osma.nl of 0317-319008.

Sluiten van overeenkomst

Door te klikken op de knop "Bestellen en betalen" doet u een bindende bestelling van het artikel dat op de bestelpagina staat vermeld. Nadat u de bestelling hebt gedaan, ontvangt u een opdrachtbevestiging per e-mail. Met ontvangst van deze opdrachtbevestiging is de verkoopsovereenkomst gesloten.

Beschikbare talen voor sluiten van de overeenkomst

De volgende talen zijn beschikbaar voor het sluiten van de overeenkomst: Nederland

Herroepingsrecht

Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht:

Informatie over herroeping

U hebt het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen en zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangeduide derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst hebt/heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Osma Bos-, Tuin- & Parkmachines; Utrechtseweg 117; 0317-319008; info@osma.nl door middel van een eenduidige verklaring (bv. een brief via de post, een telefax of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om te voldoen aan de herroepingstermijn volstaat het de mededeling betreffende de uitoefening van de herroeping te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u de overeenkomst herroept, moeten wij u alle bedragen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere soort levering dan de door ons aangeboden standaardlevering hebt gekozen), zo snel mogelijk en ten laatste binnen veertien dagen vanaf die dag waarop de mededeling van uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijk transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen. In geen geval worden u kosten vanwege deze terugbetalingen berekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren zolang wij de goederen niet terug hebben ontvangen of tot u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk welke het vroegste tijdstip is.

U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval ten laatste veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping op de hoogte hebt gebracht, naar ons terugsturen of overdragen. De termijn is gegarandeerd wanneer u de goederen voor het verloop van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de onmiddellijke kosten voor het terugsturen van de goederen.

Voor een eventuele waardevermindering van de goederen moet u alleen de kosten dragen als deze waardevermindering kan worden toegeschreven aan een onnodige omgang met de goederen voor het testen van de kwaliteit, eigenschappen en werking van de goederen.

EINDE VAN DE INFORMATIE OVER HERROEPING

Herroepingsformulier

(Wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dit formulier in en stuurt u het naar ons terug.)

 • Aan [hier moet de naam, het adres en eventueel het faxnummer en e-mailadres van de ondernemer door de ondernemer worden ingevuld]:

 • Hiermee herroep(en) ik/wij ( * ) de door mij/ons ( * ) afgesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende goederen (*)/het leveren van de volgende diensten ( * ):

 • Besteld op ( * )/ ontvangen op ( * )

 • Naam van de consument(en)

 • Adres van de consument(en)

 • Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)

 • Datum


( * ) Doorhalen wat niet van toepassing is

Herroepingsformulier

Hier kunt u een herroepingsformulier downloaden.

Prijzen en verzendkosten

De prijzen die staan vermeld op de productpagina, zijn inclusief de op dat moment geldende btw en alle overige prijscomponenten. Voor onze leveringen worden verzendkosten berekend. De verzendkosten worden duidelijk vermeld. Wij brengen geen verdere kosten in rekening.

Leveren en afhalen

Wanneer het aangeboden artikel voor levering door ons wordt aangeboden, volgt de levering, tenzij anders vermeld in de productomschrijving, binnen vijf werkdagen. Leveringen vinden alleen plaats in Nederland.

Wanneer een aangeboden artikel wordt aangeboden voor afhalen, ontvangt u een afhaalbericht zodra het aangeboden artikel klaar is om te worden afgehaald. Indien tijdens de verwerking van uw bestelling blijkt dat het door u bestelde artikel niet beschikbaar is, wordt u hierover in een afzonderlijke e-mail geïnformeerd.

Betaling

Betalingen worden afgehandeld via PayPal.

Bestelprocedure

Als u het gewenste product hebt geselecteerd, kunt u dit vrijblijvend in uw winkelmand plaatsen door te klikken op de knop [In winkelmand]. De inhoud van uw winkelmand kunt u op elk moment vrijblijvend bekijken door te klikken op de knop [Winkelmand]. U kunt producten weer uit uw winkelmand verwijderen door te klikken op de knop [Verwijderen].

Als u de producten in uw winkelmand wilt kopen, klikt u op de knop [Naar kassa]. Vervolgens kunt u uw gegevens invoeren. De verplichte gegevens zijn met een sterretje gemarkeerd. Registratie is niet nodig. Uw gegevens worden gecodeerd verzonden. Nadat u uw gegevens hebt ingevoerd, kunt u ze nog één keer controleren. Door te klikken op de knop "Bestellen en betalen" sluit u de bestelprocedure af. U kunt de procedure op elk moment annuleren door het browservenster te sluiten. De afzonderlijke bestelpagina´s bevatten nadere informatie, zoals correctiemogelijkheden.

Wij slaan uw bestelgegevens op en sturen u per e-mail de bestelgegevens en onze Algemene voorwaarden ("AV"), samen met een opdrachtbevestiging.

U kunt onze AV ook op elk moment bekijken, downloaden en opslaan: Algemene Handelsvoorwaarden. Na het afsluiten van de bestelling zijn uw bestelgegevens om veiligheidsredenen niet meer toegankelijk via internet.

Garanties en wettelijke garantierechten

Voor de door ons aangeboden goederen gelden de wettelijke rechten op aansprakelijkheid voor defecten en garanties. Daarnaast gelden de garantievoorwaarden van Andreas STIHL NV voor de door ons aangeboden goederen van de merken STIHL en VIKING.

Privacybeleid SOP

We danken u voor uw belangstelling voor onze website. De bescherming van uw privacy is heel belangrijk voor ons. Hieronder vindt u uitvoerige informatie over de omgang met uw gegevens.

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens

De gegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (de verkoper) in het kader van uw gebruik van onze online diensten vindt u terug onder klantenrinformatie. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens wordt volgende wetgeving nageleefd:‘Wet van 6 juli 2000 houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens’ alsook de ‘Wet van 19 oktober 1998 houdende regels inzake de telecommunicatie’.

Alle persoonsgegevens die zijn verkregen in het kader van onze online diensten, worden altijd vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de op dat moment geldende voorschriften voor de bescherming van persoonlijke gegevens, en worden alleen verzameld, verwerkt en gebruikt ten behoeve van de contractverwerking en onze legitieme zakelijke belangen met betrekking tot advisering en ondersteuning van onze klanten en ontwikkeling van onze producten en diensten.
Gegevens die u verstrekt in het kader van de bestelprocedure, gebruiken wij zonder uw uitdrukkelijke toestemming uitsluitend voor de vervulling en afwerking van uw bestelling. Na de volledige afwerking van de overeenkomst en de volledige betaling van het aankoopbedrag worden uw gegevens geblokkeerd voor verder gebruik. Naam, adres, BTW nummer en andere gegevens met betrekking tot uw factuur worden bewaard en na afloop van de belastings- en handelsrechtelijk verplichte bewaartermijn worden uw gegevens verwijderd, voor zover u niet uitdrukkelijk hebt toegestemd in het verdere gebruik van uw gegevens.

Gebruik van cookies
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina´s zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Deze website maakt gebruikt van zowel functionele of technisch noodzakelijke cookies (waarvoor wij uw voorafgaande toestemming niet nodig hebben) als niet-functionele cookies (waar uw voorafgaande toestemming wél vereist is). U kunt ervoor opteren om het gebruik van functionele of technisch noodzakelijke cookies te weigeren. In dat geval zal de website nog steeds bezocht kunnen worden, maar zullen een aantal functies niet meer kunnen worden aangeboden.
Voor niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig, welke u ons kunt geven door op de overeenstemmende knop te drukken op de banner die u bij eerste bezoek aan onze website te zien krijgt.
Meer informatie hierover vindt u terug onder de rubriek Cookie Policy.

Gebruikersrecht
U kunt uw toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens op elk moment herroepen. Wij zullen dan alle nodige stappen uitvoeren om ervoor te zorgen dat aan uw wens wordt voldaan en dat uw gegevens worden gewist.
U hebt het recht om informatie te vragen over uw persoonlijke gegevens die wij hebben opgeslagen of over de wijze van verwerking en deze dienen wij gratis te verstrekken. Bovendien hebt u conform de wettelijke bepalingen het recht om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Vanwege de voortdurende ontwikkeling van het internet zullen wij ook onze privacyverklaring doorlopend aanpassen. Wij zullen de wijzigingen op deze pagina bekend maken. Als u de nieuwste versie van onze privacyverklaring wilt zien, moet u deze pagina dus regelmatig bekijken.

Webanalyse met Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie over uw gebruik van de website die door de cookie wordt verzameld, wordt meestal doorgegeven aan een Google-server in de V.S. en wordt daar opgeslagen.

In het geval van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een Google-server in de V.S. verzonden en daar vervolgens ingekort IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten te verschaffen ten behoeve van de websitebeheerder.

Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door via de volgende link de daar beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Overdracht van webanalysegegevens
De gegevens die zijn verzameld door Google Analytics, worden daarnaast ook door Andreas Stihl NV gebruikt voor de optimalisering en verbetering van deze website.

U kunt het gebruik van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens, plus de verwerking van deze gegevens door Andreas Stihl NV voorkomen, door via de volgende link de daar beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl Daarmee wordt ook de webanalyse met Google Analytics door de beheerder van deze website automatisch beëindigd.

Sociale media en sociale plug-ins
Wij bieden u ook via onze pagina´s op de sociale media (Facebook, LinkedIn, YouToube, Google+) uitgebreide persoonlijke support. Als u via een van deze sociale media een vraag aan ons stelt, sturen wij deze vraag door naar de betreffende afdeling. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag, en worden niet aan derden doorgegeven.

Als u via de sociale media contact wilt opnemen met ons, moet u zich bij de betreffende dienst aanmelden. Hierbij worden uw persoonlijke gegevens eventueel verzameld, opgeslagen en gebruikt door de bedrijven achter de betreffende dienst. Wij hebben geen enkele invloed op de soort, de omvang en de verwerking van deze gegevens.

Op onze internetpagina´s vindt u aanvullende sociale plug-ins die u kunt gebruiken. Dit zijn onder meer:

Knop Delen van Facebook Knop +1 van Google Plus Twitter-knop

Deze knoppen worden aangeboden door de Amerikaanse bedrijven:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) Google Inc., (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Twitter. Inc., (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

Als u via onze internetpagina´s een website bezoekt, die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de server van het betreffende bedrijf. De inhoud van de plug-in wordt van hieruit rechtstreeks naar uw browser gestuurd en aan de website gekoppeld. Wij hebben geen enkele invloed op de omvang van de gegevens die door het betreffende bedrijf worden verzameld via deze plug-ins. Wij informeren u hierover naar ons beste weten.

Via de gekoppelde plug-ins kunnen de betrokken bedrijven de informatie verzamelen die u via de betreffende pagina van onze website hebt opgevraagd. Als u bij een van de hogergenoemde bedrijven bent aangemeld, kunnen zij uw bezoek koppelen aan uw account bij hen. Als u de plug-in gebruikt, kan de betreffende informatie van uw browser rechtstreeks worden doorgegeven aan het betrokken bedrijf, en daar worden opgeslagen. Als u geen account hebt bij de hogergenoemde bedrijven, is het toch mogelijk dat uw IP-adres door hen wordt opgevangen en opgeslagen.

Het is dus niet onmogelijk dat alle bezoekers van onze website aan de hand van hun IP-adres en de opgeroepen URL worden geïdentificeerd door de hogergenoemde bedrijven, ook als ze de plug-ins niet aanklikken en ook als ze geen gebruikersaccount hebben bij deze bedrijven. Uw bezoek aan onze internetpagina´s kan dus eventueel worden gevolgd door deze bedrijven.

Als u meer wilt weten over het doel en de omvang van deze gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door deze bedrijven, evenals uw rechten en instelmogelijkheden inzake de bescherming van uw privacy, raadpleegt u de informatie over gegevensbescherming van:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php. Google: https://www.google.be/intl/nl/policies/privacy/ Twitter: https://twitter.com/privacy

Als u bent geregistreerd bij een van de hogergenoemde bedrijven en niet wilt dat zij via onze internetpagina´s gegevens over u verzamelen en koppelen aan de bij hen bekende gegevens, moet u zich bij hen afmelden voordat u onze pagina´s opent.

Doorgave van persoonlijke gegevens
Uw gegevens worden op onze vraag beheerd door Andreas STIHL nv, Veurtstraat 117, B-2870 Puurs, die op haar beurt de hosting van de website en uw gegevens heeft toevertrouwd aan een hosting provider, gevestigd binnen de Europese Unie.
Uw gegevens worden doorgegeven aan het verzendbedrijf dat uw bestelling moet leveren, voor zover nodig voor de levering van de artikelen. Voor de verwerking van betalingen geven wij uw betalingsgegevens door aan het partnerbedrijf en/of de kredietinstelling die de betalingen verwerkt. De betalingen worden verwerkt via de serviceprovider PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg). Informatie over de gegevensbescherming door PayPal en de privacyverklaring van PayPal (Europe) vindt u op de internetpagina van PayPal op www.paypal.be. Voor de verwerking van de betaling geven wij de volgende gegevens door aan PayPal: de gekochte artikelen en de totale verkoopprijs.

Gegevensbescherming
Uw persoonlijke gegevens worden tijdens de bestelprocedure gecodeerd verzonden via het internet. Wij beveiligen onze website en de betrokken systemen via de gebruikelijke en erkende technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, beschadiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden, zonder dat wij echter totale bescherming kunnen garanderen. Toegang tot uw gebruikersaccount is alleen mogelijk via invoer van uw persoonlijk wachtwoord. Iedere handeling uitgevoerd middels uw gebruikersaccount wordt geacht door u te zijn gesteld. U dient uw toegangsgegevens altijd vertrouwelijk te behandelen en uw browservenster te sluiten als u de communicatie met ons hebt beëindigd, vooral als u een computer gemeenschappelijk met anderen gebruikt.

Contactpersoon
Voor vragen over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens, en voor informatie, correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens of herroeping van uw verleende toestemming, kunt u zich rechtstreeks tot ons wenden, onze contactinformatie vindt u terug onder “over ons”. Teneinde de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, vragen wij u bij contact om een kopie van uw identiteitskaart te verschaffen.

Privacycommissie
Ieder land beschikt over een Privacycommissie die waakt over de bescherming van uw privacyrechten. Wij hebben aangifte gedaan met betrekking tot deze verwerking van persoonsgegevens bij de bevoegde Privacycommissie. U kunt ook steeds bij deze Privacycommissie terecht indien u vragen mocht hebben omtrent privacy.

College Bescherming Persoonsgegevens
Juliana van Stolberglaan 4-10
2595 CL Den Haag
0900-2001 201

Wat zijn ‘cookies’?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden wanneer u bepaalde websites bezoekt. We gebruiken cookies om te weten wat u in uw winkelmandje hebt, om contactformulieren door te sturen en om ons aan u te herinneren wanneer u onze site opnieuw bezoekt. Om producten van STIHL te kunnen kopen, moet u cookies geactiveerd hebben. Wanneer u de cookies niet wenst te activeren, kunt u weliswaar de website doorzoeken, maar kunt u geen contactformulieren versturen of producten kopen.
Cookies kunnen uw computer niet beschadigen. In de cookies die wij opgesteld hebben, slaan we geen persoonlijke, identificeerbare informatie op, zoals gegevens van kredietkaarten. We verstrekken u deze informatie om aan de juridische voorschriften die vandaag van kracht zijn, te voldoen en om te garanderen dat we, wanneer u onze website bezoekt, uw privacy respecteren en beschermen. Klik hier om onze Bepaling inzake gegevensbescherming en Algemene voorwaarden te lezen.

Meer informatie over cookies

Wanneer u meer over cookies in het algemeen en het beheer ervan wilt weten, bezoekt u aboutcookies.org

Cookies beheren

Om producten van STIHL te kunnen kopen, moet u cookies geactiveerd hebben. Wanneer u de cookies niet wenst te activeren, kunt u weliswaar de website doorzoeken, maar kunt u geen contactformulieren versturen of producten kopen.
Om uw cookies te beheren, gebruikt u de richtlijnen hieronder voor de vier meest gebuikte internetbrowsers:

-Internet Explorer :
http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/block-or-allow-cookies

-Google Chrome :
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl-NL

-Mozilla Firefox :
https://support.mozilla.org/nl-NL/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

-Safari :
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=nl-NL

Onze cookies:

Ons cookiebeleid

In de lijst hieronder vindt u de cookies die we bij voorkeur gebruiken, met inbegrip van hun toepassing:

Cookie Cookie Name Toepassing van het cookie
CookieNoticeDisplayed Opmerking over cookies We gebruiken dit cookie om te garanderen dat de opmerking over cookies niet meer weergegeven wordt nadat u onze cookiebepalingen aanvaard of gecontroleerd hebt.
Cart Winkelmandje Dit cookie wordt gebruikt om uw actueel winkelmandje als dat van u te identificeren.
CartTotalCookie Cookie Totaal in het winkelmandje Dit cookie wordt gebruikt om het huidige aantal producten in uw winkelmandje te identificeren.
__RequestVerificationToken Veiligheidscookie Dit veiligheidscookie valideert de actuele aanvragen en voorkomt dat andere gebruikers van dit cookie gebruik zouden maken.
lco Cookie Koopprocedure Dit cookie identificeert de laatste koopprocedure van de gebruiker.

Cookies van derde partijen

De instellingen van die cookies controleren we niet. Daarom raden we u aan om de websites van derde partijen na te kijken om meer informatie over de cookies in kwestie en hun beheer te krijgen. Hou er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van externe websites.

Hieronder ziet u een lijst met cookies van derde partijen die wij gebruiken, met inbegrip van het doel van hun toepassing:

Partner Name Toepassing van het cookie
‘Delen’ ‘Delen’ gebruikt cookies op verschillende manieren, meer bepaald om inhoud te delen op sociale netwerken. Link(s) naar de gebruiksdetails: http://support.addthis.com/customer/portal/questions/327365-cookie-audit
Google Google Analytics gebruikt cookies om het gedrag van de gebruiker te volgen en om verdere analyses te maken. Link(s) naar de gebruiksdetails: http://www.google.com/intl/us_en/policies/technologies/cookies/

Mogelijkheden om inhoud te delen

Wanneer u van de mogelijkheid gebruik maakt om via de sociale netwerken inhoud met vrienden te ‘delen’, bijvoorbeeld via Facebook of Twitter, dan is het mogelijk dat u vanaf die sites cookies toegestuurd krijgt. De instellingen van die cookies controleren we niet. Daarom raden we u aan om de websites van derde partijen na te kijken om meer informatie over de cookies in kwestie en hun beheer te krijgen.