Osma Bos-, Tuin- & Parkmachines Erkende STIHL vakhandelaar
 1. Algemeen

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Osma met betrekking tot verhuur van tuingereedschap.
  2. Osma sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid uit van eventuele Algemene Voorwaarden van huurder
 2. Duur van de overeenkomst

  1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst vermeld.
  2. Het gehuurde moet na einde van de huurovereenkomst binnen kantooruren (8.00 tot 18.00) bij Osma worden ingeleverd, tenzij is overeengekomen dat Osma het gehuurde zal halen en brengen bij de huurder.
 3. Overschrijding van de huurperiode

  1. De overeengekomen termijn is fataal zodat huurder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim geraakt indien het gehuurde niet tijdig bij Osma wordt geretourneerd. Indien het gehuurde niet tijdig bij Osma geroutineerd is, is Osma gerechtigd het gehuurde onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling, terug te nemen.
  2. De uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het gehuurde weer in bezit is van verhuurder. Bovendien is huurder, totdat het gehuurde geretourneerd is, een bedrag van € 100,- per dag exclusief BTW boven de huursom verschuldigd. Deze vergoeding geldt niet in het geval van overmacht. De boete laat onverlet de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van eventuele door verhuurder gelden schade wegens wanprestatie.
 4. Betalingen

  1. Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige verrekening uit welke hoofde dan ook te worden voldaan.
  2. Indien huurder niet binnen 30 dagen aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij van rechtswege in verzuim door enkele overschrijding van het betalingstermijn. Daarna komt alle schade en kosten in verband met te nemen incassomaatregelen voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Tevens is een wettelijke rente verschuldigd conform artikel 6:119 BW.
 5. Gebruik van het gehuurde

  1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het gehuurde om te gaan en er voor te zorgen dat het gehuurde overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
  2. Huurder is behouden het gehuurde in oorspronkelijke staat bij de verhuurder terug te bezorgen.
  3. Bij verhuur van artikelen dient huurder er op toe te zien dat de gebruikers beschikken over genoeg kennis en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die van belang zijn.
  4. Huurder dient er op toe te zien dat de artikelen bediend worden door personen die voldoende vakkennis hebben. Huurder dient de artikelen zorgvuldig en met in achtneming van alle veiligheidseisen te gebruiken en dient met name van overheidswege opgelegd veiligheidsnormen na te leven. Huurder en/of gebruiker dient bekend te zijn met de werking van de machine. Overtreding van veiligheidsnormen is volledig voor rekening en risico van huurder.
  5. Het is niet toegestaan een gehuurd artikel te gebruiken onder invloed van alcohol, verdovende middelen of medicijnen die invloed kunnen hebben. Indien de verzekeraar een schadegeval niet dekt wegens overtreding van de wettelijke normen ter zake, is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade ontstaan door of aan het gehuurde.
  6. Huurder dient alle vloeistoffen op het vereiste niveau te laten houden en dient het gehuurde overeenkomstig het serviceschema van het gehuurde voor onderhoud aan te bieden.
  7. Huurder is gehouden het gehuurde schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.
  8. Huurder gaat, middels het aangaan van de overeenkomst, akkoord met de algemene voorwaarden.
 6. Schadegevallen

  1. Tenzij in de schaderegistratie die bij het vertrek is opgebouwd anders is aangegeven, wordt huurder geacht het artikel zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen.
  2. Huurder is tijdens de huurperiode aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan bij het gebruik van het gehuurde of voor schade die anderszins verband houdt met de huur van het artikel, behoudens opzet of grove schuld van de verhuurder. Na afloop van de verhuur is huurder verplicht een inspectieronde om het gehuurde artikel te lopen, samen met de verhuurder, om eventuele opgelopen schade tijdens de verhuurperiode vast te stellen.
  3. Een eventuele uitkering door de verzekeraar van het gehuurde of schadevergoeding betaald door een derde (verzekeraar) komt in mindering op de schade, maar laat onverlet het recht van verhuurder om volledige schadevergoeding te vorderen
  4. In geval van schade is huurder verplicht verhuurder onmiddellijk daarvan in kennis te stellen. Huurder is verplicht eventuele instructies van verhuurder op te volgen. Bij verkeersongevallen is huurder verplicht:
  5. De politie ter plaatse te waarschuwen;
  6. Gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen in alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben, aan verhuurder of diens verzekeraar te verstrekken;
  7. Binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen;
  8. Zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
  9. Het artikel niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
  10. Door verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ter verwering van aansprakelijkheid van derden
  11. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan de andere gebruikers van het artikel en toe te zien op naleving ervan.
 7. Verzekering

  1. De artikelen zijn door verhuurder, afhankelijk van de leeftijd van het artikel, verzekerd tegen cascoschade of tegen het eigen risico van wettelijke aansprakelijkheid met een eigen risico van € 750,- voor de huurder per schadegeval. Een en ander laat echter de aansprakelijkheid van verhuurder voor schade onverlet.
  2. Osma brengt 8% verzekering van het netto huurbedrag in rekening
 8. Technische gebreken van het gehuurde en uitsluiting van aansprakelijkheid

  1. Indien verder gebruik van het gehuurde onmogelijk is ten gevolge van een defect aan het gehuurde, welke voor verantwoordelijkheid van verhuurder komt, heeft huurder recht op dat het artikel zo snel mogelijk zal worden gerepareerd. Huurder heeft echter (behoudens opzet of grove schuld van verhuurder) geen recht op schade wegens stagnatie- of andere gevolgschade bij de uitvoering van werkzaamheden.
 9. Van overheidswege opgelegde boete en sancties

  1. Voor rekening van huurder zijn alle sancties die ten gevolge van maatregelen die verband houden met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het gehuurde van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. Indien deze sanctie en maatregel aan verhuurder wordt opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullende kosten van incasso in en buiten rechten verschuldigd wordt met een minimum van € 25,-
 10. Beslagen

  1. In het geval van administratief, civiel of strafrechtelijke beslag op het gehuurde, wegens een omstandigheid die toerekenbaar is aan huurder, blijft huurder gehouden tot nakoming van alle verplichtingen uit de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het artikel vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten voor rekening en risico van huurder komen.
 11. Diefstal

  1. In het geval van diefstal geldt dat de bij het gehuurde behorende accessoires bij verhuurder moeten worden ingeleverd. Indien deze niet kunnen worden ingeleverd geldt het vermoeden dat huurder onvoldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen om diefstal te voorkomen.
 12. Toepasselijk recht

  1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen moeten worden voorgelegd aan de Rechtbank Arnhem, tenzij het geschil tot de competentie behoort van Sector Kanton.
Btw-nummer
NL808089006B01

Osma Bos-, Tuin- en Parkmachines. Utrechtseweg 117 6871 DR Renkum (NL) Tel: +31 (0) 317 - 319008 e-mail: info@osma.nl KvK 09061302 Arnhem BTW nr. NL 808089006B01

Privacyverklaring/uitsluiting van aansprakelijkheid

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons! Aangezien tijdens bezoeken aan onze website persoonlijke gegevens gevraagd worden of automatisch worden verzameld, willen wij u laten weten hoe wij met uw gegevens omgaan.

Verzamelen van gegevens

Osma B.V. verplicht zich ertoe persoonlijke gegevens alleen volgens de wettelijke bepalingen te verzamelen. Osma B.V. legt op enkele pagina’s (login-pagina) persoonlijke gegevens vast ten behoeve van registratie en verificatie. In andere gevallen worden uw gegevens alleen per e-mail doorgegeven (contactformulier). Overige gegevens worden door Osma B.V. in de meeste gevallen verzameld in de vorm van de door webservers gebruikelijk opgeslagen informatie die betrekking heeft op de internetverbinding. Het betreft hier onder andere de datum van bezoek, de bezochte pagina of bestand, de gebruikte browsersoftware en het IP-adres van de gebruiker. De overige gegevens worden niet gebruikt om de gebruiker te herleiden. Bovendien vindt verwerking en analyse van de overige gegevens alleen anoniem plaats, bijvoorbeeld voor statistische doeleinden, het traceren van fouten of hackpogingen. Tot de statistische doeleinden behoort onder meer ook een zogeheten clickstream-analyse, die het Osma B.V. mogelijk maakt om het gedrag van gebruikers op de website te onderzoeken.

Verstrekking aan derden

Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, uitgezonderd verstrekking op verzoek van bevoegde overheidsorganen en verstrekking aan wethandhavingsdiensten in geval van misbruik van onze diensten.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze website werd met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als aanbieder zijn wij in de zin van § 6, lid 1, van het MDStV (Mediendienststaatsvertrag – Duits staatsverdrag inzake mediadiensten) en § 8, lid 1, van de TDG (Teledienstegesetz – Duitse wet op telediensten) verantwoordelijk voor de inhoud van onze eigen website op grond van algemene wetgeving. Aanbieders zijn echter niet verplicht om toe te zien op de informatie die ze via hun dienstenaanbod verspreiden of om actief te zoeken naar feiten of omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van onwettige informatie op grond van algemene wetgeving blijven onverlet. Een dergelijke aansprakelijkheid is echter pas mogelijk op het moment dat kennis wordt genomen van een concrete wetsovertreding. Zodra wij kennis nemen van een dergelijke wetsovertreding zullen wij deze inhoud per omgaande verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons website bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites. Daarom kunnen wij ook niet instaan voor de inhoud van derden. Voor de inhoud van gelinkte websites is altijd de desbetreffende aanbieder of beheerder verantwoordelijk. De gelinkte websites zijn bij het aanmaken van de link gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Op dat moment werd geen onwettige inhoud vastgesteld. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte websites kan in alle redelijkheid niet van ons worden verwacht zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding. Zodra wij kennis nemen van wetsovertredingen zullen wij dergelijke links per omgaande verwijderen.

Auteursrecht

De beheerders van de site doen hun best om te allen tijde de auteursrechten van derden in acht te nemen of gebruik te maken van eigen en licentievrije werken. Door de websitebeheerders vervaardigde inhoud en werken vallen onder het Duitse auteursrecht. Bijdragen van derden zijn als zodanig aangeduid. Voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is schriftelijke toestemming vereist van de betreffende auteur of schepper. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor privé- en niet-commercieel gebruik.

Privacybescherming

Voor zover op onze websites persoonlijke gegevens verzameld worden (bijv. naam, adresgegevens of e-mailadres), vindt dit zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaats. Het aanbod en de diensten kunnen – voor zover mogelijk – steeds zonder opgave van persoonlijke gegevens worden gebruikt. Gebruik door derden van de verplicht gepubliceerde contactgegevens in het impressum voor toezending van ongevraagde reclame en informatie wordt hiermee uitdrukkelijk verboden. De beheerders van de website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om in geval van ongewenste toezending van reclamemateriaal - bijvoorbeeld in de vorm van spam - juridische stappen te ondernemen.

Uw rechten als gebruiker

Op grond van § 34 en § 35 van de Bundesdatenschutzgesetz (Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens) hebt u als gebruiker te allen tijde het recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien en te weten voor welk doel ze worden bewaard. Bovendien kunt u onjuiste gegevens door ons laten aanpassen of gegevens laten verwijderen waarvan het onrechtmatig of niet langer gewenst is om deze te bewaren. Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming om van dit recht gebruik te maken.

Informatie voor klanten

Verkoper

Sluiten van overeenkomst

Herroepingsrecht

Herroepingsformulier

Prijzen en verzendkosten

Leveren en afhalen

Betaling

Bestelprocedure

Garanties en wettelijke rechten op aansprakelijkheid bij defecten of garanties

Verkoper

De verkoopsovereenkomst wordt afgesloten met Osma Bos-, Tuin- & Parkmachines, Utrechtseweg 117. Voor vragen, klachten en bezwaren kunt u zich wenden tot info@osma.nl of 0317-319008.

Sluiten van overeenkomst

Door te klikken op de knop "Bestellen en betalen" doet u een bindende bestelling van het artikel dat op de bestelpagina staat vermeld. Nadat u de bestelling hebt gedaan, ontvangt u een opdrachtbevestiging per e-mail. Met ontvangst van deze opdrachtbevestiging is de verkoopsovereenkomst gesloten.

Beschikbare talen voor sluiten van de overeenkomst

De volgende talen zijn beschikbaar voor het sluiten van de overeenkomst: Nederland

Herroepingsrecht

Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht:

Informatie over herroeping

U hebt het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen en zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangeduide derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst hebt/heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Osma Bos-, Tuin- & Parkmachines; Utrechtseweg 117; 0317-319008; info@osma.nl door middel van een eenduidige verklaring (bv. een brief via de post, een telefax of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om te voldoen aan de herroepingstermijn volstaat het de mededeling betreffende de uitoefening van de herroeping te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u de overeenkomst herroept, moeten wij u alle bedragen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere soort levering dan de door ons aangeboden standaardlevering hebt gekozen), zo snel mogelijk en ten laatste binnen veertien dagen vanaf die dag waarop de mededeling van uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijk transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen. In geen geval worden u kosten vanwege deze terugbetalingen berekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren zolang wij de goederen niet terug hebben ontvangen of tot u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk welke het vroegste tijdstip is.

U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval ten laatste veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping op de hoogte hebt gebracht, naar ons terugsturen of overdragen. De termijn is gegarandeerd wanneer u de goederen voor het verloop van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de onmiddellijke kosten voor het terugsturen van de goederen.

Voor een eventuele waardevermindering van de goederen moet u alleen de kosten dragen als deze waardevermindering kan worden toegeschreven aan een onnodige omgang met de goederen voor het testen van de kwaliteit, eigenschappen en werking van de goederen.

EINDE VAN DE INFORMATIE OVER HERROEPING

Herroepingsformulier

(Wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dit formulier in en stuurt u het naar ons terug.)

 • Aan [hier moet de naam, het adres en eventueel het faxnummer en e-mailadres van de ondernemer door de ondernemer worden ingevuld]:

 • Hiermee herroep(en) ik/wij ( * ) de door mij/ons ( * ) afgesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende goederen (*)/het leveren van de volgende diensten ( * ):

 • Besteld op ( * )/ ontvangen op ( * )

 • Naam van de consument(en)

 • Adres van de consument(en)

 • Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)

 • Datum


( * ) Doorhalen wat niet van toepassing is

Herroepingsformulier

Hier kunt u een herroepingsformulier downloaden.

Prijzen en verzendkosten

De prijzen die staan vermeld op de productpagina, zijn inclusief de op dat moment geldende btw en alle overige prijscomponenten. Voor onze leveringen worden verzendkosten berekend. De verzendkosten worden duidelijk vermeld. Wij brengen geen verdere kosten in rekening.

Leveren en afhalen

Wanneer het aangeboden artikel voor levering door ons wordt aangeboden, volgt de levering, tenzij anders vermeld in de productomschrijving, binnen vijf werkdagen. Leveringen vinden alleen plaats in Nederland.

Wanneer een aangeboden artikel wordt aangeboden voor afhalen, ontvangt u een afhaalbericht zodra het aangeboden artikel klaar is om te worden afgehaald. Indien tijdens de verwerking van uw bestelling blijkt dat het door u bestelde artikel niet beschikbaar is, wordt u hierover in een afzonderlijke e-mail geïnformeerd.

Betaling

Betalingen worden afgehandeld via PayPal.

Bestelprocedure

Als u het gewenste product hebt geselecteerd, kunt u dit vrijblijvend in uw winkelmand plaatsen door te klikken op de knop [In winkelmand]. De inhoud van uw winkelmand kunt u op elk moment vrijblijvend bekijken door te klikken op de knop [Winkelmand]. U kunt producten weer uit uw winkelmand verwijderen door te klikken op de knop [Verwijderen].

Als u de producten in uw winkelmand wilt kopen, klikt u op de knop [Naar kassa]. Vervolgens kunt u uw gegevens invoeren. De verplichte gegevens zijn met een sterretje gemarkeerd. Registratie is niet nodig. Uw gegevens worden gecodeerd verzonden. Nadat u uw gegevens hebt ingevoerd, kunt u ze nog één keer controleren. Door te klikken op de knop "Bestellen en betalen" sluit u de bestelprocedure af. U kunt de procedure op elk moment annuleren door het browservenster te sluiten. De afzonderlijke bestelpagina´s bevatten nadere informatie, zoals correctiemogelijkheden.

Wij slaan uw bestelgegevens op en sturen u per e-mail de bestelgegevens en onze Algemene voorwaarden ("AV"), samen met een opdrachtbevestiging.

U kunt onze AV ook op elk moment bekijken, downloaden en opslaan: Algemene Handelsvoorwaarden. Na het afsluiten van de bestelling zijn uw bestelgegevens om veiligheidsredenen niet meer toegankelijk via internet.

Garanties en wettelijke garantierechten

Voor de door ons aangeboden goederen gelden de wettelijke rechten op aansprakelijkheid voor defecten en garanties. Daarnaast gelden de garantievoorwaarden van Andreas STIHL NV voor de door ons aangeboden goederen van de merken STIHL en VIKING.

Privacyverklaring SOP

Wij waarderen uw interesse voor onze website. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder geven we u gedetailleerde informatie over de omgang met uw gegevens.

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke (in het kader van GDPR)
Osma Bos-, Tuin- & Parkmachines
Utrechtseweg 117
6871DR Renkum

info@osma.nl
Tel.: 0317-319008

Doel van de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens naar aanleiding van het bezoek aan onze website evenals in het kader van reservering/bestellingen (hierna bestellingen) worden overeenkomstig de telkens geldende voorschriften ter bescherming van persoonsgegevens steeds vertrouwelijk behandeld door ons en alleen met het oog op (a.) de goed functionerende beschikbaarstelling van de website, (b.) de behartiging van rechtmatige eigen handelsbelangen op het vlak van advies en begeleiding van onze klanten en de op de behoefte afgestemde productvoorstelling verzameld, verwerkt en gebruikt. Daarnaast gebruiken wij de gegevens die u meedeelt in het kader van de bestelling, principieel enkel voor het nakomen en afhandelen van uw bestelling.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Gegevensverwerking gebeurt volgens de voorschriften van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming [hierna „AVG“] op basis van de volgende rechtsgronden:
● Voor zover wij voor verwerkingsprocessen van uw persoonsgegevens uw vrijwillige toestemming verkrijgen, is de gegevensverwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a) van de AVG.
● Met betrekking tot gegevens die u meedeelt in het kader van bestellingen, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en/of afhandeling van de bestelling, is de gegevensverwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b) van de AVG.
● Voor zover de gegevensverwerking noodzakelijk is opdat wij juridische verplichtingen – die op ons rusten – kunnen vervullen, is de gegevensverwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. c) van de AVG.
● Voor zover levensbelangrijke belangen van de persoon waarop de gegevensverwerking betrekking heeft, en/of een andere natuurlijke persoon een gegevensverwerking vereisen, is die gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. d) van de AVG.
● Is de verwerking vereist voor de behartiging van een rechtmatig belang van een onderneming of een derde, en staan daar geen zwaarder wegende belangen, grondrechten en/of basisvrijheden van degene waarop de gegevensverwerking betrekking heeft, tegenover, dan is de gegevensverwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f) van de AVG.

Opslagduur, vernietiging en blokkering van gegevens

Wanneer uw bestelling volledig afgehandeld is, worden uw gegevens geblokkeerd voor verder gebruik. Na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen worden ze vernietigd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens.
Ook voor het overige worden uw gegevens in principe vernietigd, zodra uw toestemming weggevallen is of ze niet meer vereist zijn voor de gegevensverwerking. Indien de gegevens niet meer nodig zijn voor het doeleinde en/of er geen toestemming is en zodoende de rechtsgrond is weggevallen, maar de gegevens in elk geval nog bewaard moeten blijven omwille van bestaande wettelijke, officiële of contractuele verplichtingen (bijv. garantie, boekhouding), wordt de gegevensverwerking beperkt, door deze gegevens te markeren en te blokkeren.

Logbestanden

Bij elk bezoek aan onze website worden er door de respectieve internetbrowser gebruiksgegevens doorgestuurd en opgeslagen in logbestanden, de zogenaamde serverlogbestanden. De opgeslagen records bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van het bezoek, naam van de opgevraagde pagina, IP-adres, URL vanaf waar u op onze site beland bent, type en versie van de internetbrowser die u gebruikt, het besturingssysteem dat u gebruikt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de technische communicatie en om de technische werking veilig te stellen en onder voorbehoud van eventuele wettelijke bewaringsplichten vernietigd na beëindiging van het gebruik van onze website. Rechtsgrond zijn de vervulling van onze wettelijke verplichtingen op het vlak van gegevensveiligheid en ons rechtmatig belang in de technische goede werking van onze website, het oplossen van storingen en de garantie van de veiligheid.

Gebruik van cookies

Om het bezoek aan onze website aangenaam te maken en het gebruik van bepaalde functies (bijv. bestellingen) mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies.
Bij het oproepen van onze website wordt u via een infobanner geïnformeerd over het gebruik van cookies op die pagina en wordt u nogmaals gewezen op onze privacyverklaring.

Rechtsgronden voor de gegevensverwerking bij het gebruik van cookies zijn uw toestemming en/of ons rechtmatig belang in de technische goede werking en de verbetering van ons serviceaanbod.

● Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u bepaalde websites bezoekt. Wij gebruiken cookies om na te gaan wat u in uw winkelmandje hebt, om contactformulieren door te sturen en om u te herkennen wanneer u terugkeert op onze site. Om bestellingen te kunnen uitvoeren op onze website, moet u cookies geactiveerd hebben. Wanneer u cookies niet wenst te activeren, zult u de website wel kunnen raadplegen, maar geen contactformulieren kunnen verzenden, noch bestellingen kunnen plaatsen. Hou er rekening mee dat cookies uw computer niet kunnen beschadigen. In de cookies die wij gebruiken, bewaren we geen persoonlijke identificeerbare informatie zoals kredietkaartgegevens. Wij geven u deze informatie om te voldoen aan de momenteel geldige rechtsvoorschriften en om uw privacy te respecteren en te beschermen wanneer u onze website gebruikt. Voor meer informatie over cookies in het algemeen en het beheer ervan kunt u terecht op aboutcookies.org

● Cookies beheren
De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch aanvaarden. Wanneer in uw browser de standaardinstellingen voor cookies zijn opgeslagen, lopen alle processen op de achtergrond, zonder dat u het merkt. Deze instellingen kunnen echter door u worden aangepast. Zo kunt u uw browser normaal zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en telkens afzonderlijk kunt beslissen of u ze aanvaardt of niet. U kunt cookies ook voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten.

Sommige websites, waaronder de onze, kunnen zonder cookies echter niet goed worden gebruikt, aangezien deze bestanden nodig zijn voor bepaalde processen, zoals bijvoorbeeld bestellingen. Om producten te kunnen kopen, moet u cookies geactiveerd hebben. Wanneer u cookies niet wenst te activeren, zult u de website wel kunnen raadplegen, maar geen contactformulieren kunnen verzenden, noch producten kunnen kopen. Om uw cookies te beheren, gebruikt u de onderstaande links voor de vier meest gebruikte internetbrowsers:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-de/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de-DE
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen?esab=a&s=enable+and+disable+cookies&r=0&as=s
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=de_DE

● Belangrijkste cookies op onze website:
In onderstaande lijst vindt u de belangrijkste cookies die wij gebruiken, inclusief hun toepassing:

CookieNoticeDisplayed - Cookie-aanwijzing - Wij gebruiken dit cookie om er zeker van te zijn dat de cookie-aanwijzing niet meer wordt weergeven nadat u onze cookie-bepalingen hebt aanvaard of nagekeken.
Cart - Winkelmandje - Dit cookie wordt gebruikt om uw huidige winkelmandje ook als uw eigen mandje te identificeren.
CartTotalCookie - Totaal van het winkelmandje-cookie - Dit cookie wordt gebruikt om het huidige aantal artikelen in uw winkelmandje te identificeren.
__RequestVerificationToken - Veiligheidscookie - Dit veiligheidscookie valideert de huidige aanvragen en zorgt ervoor dat andere gebruikers geen toegang krijgen tot dit cookie.
Lco - Koopproces-cookie - Dit cookie identificeert het laatste koopproces van de gebruiker.

● Cookies van derden
In het kader van internetanalysediensten en zogenaamde Plug-ins (bijv. om inhoud in het kader van Social Media-diensten te delen) worden eveneens cookies gebruikt. In wat volgt vindt u hierover meer informatie in het verband met de door ons gebruikte diensten betreffende onze website.

Internetanalyse met Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. br> Indien IP-anonimisering geactiveerd is op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter van tevoren ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie aanwenden om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten samen te stellen over de websiteactiviteiten en om andere diensten die verband houden met het gebruik van de website en het internet, aan de websitebeheerder te bezorgen. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies weigeren door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten.
U kunt bovendien voorkomen dat de gegevens die door het cookie worden gegenereerd, en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), worden doorgestuurd naar Google en worden verwerkt door Google, door de browser plug-in die via de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de kan worden gedownload en geïnstalleerd. Meer informatie is terug te vinden op http://www.google.com/analytics/terms/de.html en ook op http://www.google.com/policies/privacy/.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op www.google.com/analytics/terms/de.html en op www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen te garanderen werd Google Analytics uitgebreid met de code „gat._anonymizeIp();“ zodat IP-adressen alleen verkort verder verwerkt worden en niet rechtstreeks aan een persoon kunnen worden gekoppeld. De gegevens die worden ingezameld met de internetanalysedienst Google Analytics, worden door Andreas Stihl AG & Co. KG ook gebruikt om deze website te optimaliseren en te verbeteren. Rechtsgronden zijn uw toestemming en/of ons rechtmatig belang in de analyse van het gebruik van onze website en de hieruit volgende verbetering van ons serviceaanbod.

Gebruik van de functie remarketing of “vergelijkbare doelgroepen” van Google Inc.

Wij gebruiken op de website de functie remarketing of “vergelijkbare doelgroepen” van Google Inc. („Google“). Met deze functie kan de aanbieder de bezoekers van de website doelgericht aanspreken met reclame, door de bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde advertenties, afgestemd op hun interesses, te tonen wanneer ze andere websites van het Google Display-netwerk bezoeken. Om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor de opmaak van persoonlijke reclameadvertenties, maakt Google gebruik van zogenaamde cookies. Daarvoor bewaart Google een klein bestand met een cijferreeks in de browsers van de bezoekers van de website. Via dat getal worden de bezoeken aan de website evenals geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website geregistreerd. Er worden geen persoonlijke gegevens van de bezoekers van de website opgeslagen. Bezoeken ze nadien een andere website van het Google Display-netwerk, dan krijgen ze advertenties te zien die zeer waarschijnlijk betrekking hebben op producten en informatie die ze eerder hebben opgezocht.

U kunt verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de volgende browser plug-in te downloaden en te installeren, via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bovendien kunt u het gebruik van cookies door Google blijvend uitschakelen, als u onderstaande link volgt en de daar ter beschikking gestelde plug-in downloadt en installeert: https://www.google.com/settings/ads/plugin. U kunt ook het gebruik van cookies door derde aanbieders uitschakelen, door de desbetreffende pagina van Network Advertising Initiative op http://www.networkadvertising.org/choices/ op te vragen en de daar vermelde verdere informatie in verband met Opt-Out toe te passen. Meer informatie over Google Remarketing en de privacyverklaring van Google kunt u hier raadplegen: http://www.google.com/privacy/ads/.

Rechtsgronden zijn uw toestemming en/of ons rechtmatig belang in de analyse van het gebruik van onze website en de hieruit volgende verbetering van ons serviceaanbod.

Gebruik van Google Adwords Conversion Tracking

Als Google AdWords-klant gebruiken wij Google Conversion Tracking, een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Daarbij wordt door Google AdWords een cookie op uw computer geplaatst ("conversiecookie”), wanneer u via een Google-advertentie op onze website beland bent. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Bezoekt u bepaalde pagina's van ons en het cookie is nog niet verlopen, dan kunnen wij en Google zien dat iemand heeft geklikt op de advertentie en zo is doorgestuurd naar onze site. Elke klant van AdWords ontvangt een ander cookie. Cookies kunnen dus niet via de websites van AdWords-klanten worden gevolgd. De informatie die via het conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor Conversion Tracking. De AdWords-klanten worden op de hoogte gebracht van het totaalaantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en die werden doorgestuurd naar een pagina met een Conversion Tracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd.

Wenst u niet deel te nemen aan de Tracking, dan kunt u bezwaar aantekenen tegen dit gebruik en de installatie van het cookie verhinderen door uw internetbrowser overeenkomstig in te stellen (uitschakelingsmogelijkheid). U wordt dan niet opgenomen in de Conversion Tracking-statistieken.

Meer informatie van Google vindt u op: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/. Rechtsgronden zijn uw toestemming en/of ons rechtmatig belang in de analyse van het gebruik van onze website en de hieruit volgende verbetering van ons serviceaanbod.

Microsoft Bing

Wij gebruiken bovendien Conversion Tracking van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Daarbij wordt door Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer geplaatst indien u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website bent terechtgekomen. Microsoft Bing en wij kunnen op die manier vaststellen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, werd doorgestuurd naar onze website, en op een vooraf bepaalde doelpagina is beland. Wij vernemen daarbij enkel het totaal aantal gebruikers dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en dan werd doorgestuurd naar de doelpagina. Er worden geen persoonsgegevens over de identiteit van de gebruiker meegedeeld. Als u niet wilt deelnemen aan het Tracking-proces, dan kunt u ook de daarvoor vereiste bewaring van een cookie weigeren – via de instelling van uw browser, die het automatisch plaatsen van cookies algemeen uitschakelt. Meer informatie over gegevensbescherming en de gebruikte cookies bij Microsoft Bing vindt u op de website van Microsoft http://privacy.microsoft.com/DE-DE/fullnotice.mspx.

Rechtsgronden zijn uw toestemming en/of ons rechtmatig belang in de analyse van het gebruik van onze website en de hieruit volgende verbetering van ons serviceaanbod.

Doubleclick van Google

Doubleclick van Google is een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick by Google maakt gebruik van cookies om u relevante reclame voor te stellen. Daarbij wordt aan uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegekend om na te gaan welke advertenties in uw browser werden getoond en welke advertenties werden aangeklikt. Cookies bevatten in principe geen persoonlijke informatie. Het gebruik van DoubleClick-cookies stelt Google en zijn partnerwebsites enkel in staat om advertenties te tonen op basis van vorige bezoeken aan onze of andere websites op internet. De informatie die wordt gegenereerd door cookies, worden door Google voor analyse doorgestuurd naar een server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google geeft enkel op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van een contractuele gegevensverwerking gegevens door aan derden. In geen geval zal Google uw gegevens koppelen aan andere gegevens die door Google zijn geregistreerd. Door gebruik te maken van onze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van gegevens die over u worden ingezameld door Google, en met de hierboven beschreven wijze waarop die gegevens worden verwerkt, en de vermelde doelstelling. U kunt de opslag van cookies verhinderen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze websites volledig zult kunnen gebruiken. Meer informatie over gegevensbescherming bij DoubleClick vindt u hier: Gegevensbescherming bij DoubleClick. U kunt bovendien de registratie van de gegevens die door cookies worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de webpagina's bij Google evenals de verwerking van die gegevens door Google verhinderen door de beschikbare browser plug-in voor advertentie-instellingen op:
https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de, uitbreiding voor DoubleClick-deactivering, te downloaden en te installeren. U kunt bovendien verhinderen dat de gegevens die door cookies worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website, worden geregistreerd bij Google en door Google worden verwerkt, door de hier beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren. Rechtsgronden zijn uw toestemming en/of ons rechtmatig belang in de analyse van het gebruik van onze website en de hieruit volgende verbetering van ons serviceaanbod.

Overdracht van persoonsgegevens in het kader van bestellingen

Uw gegevens worden doorgegeven aan het verzendbedrijf dat belast is met de levering indien dit noodzakelijk is om de goederen te leveren. Voor het verloop van betalingen geven wij uw betalingsgegevens door aan de partneronderneming en/of kredietinstelling die belast is met de betaling. De betaling verloopt via de dienstaanbieder PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg). Details over gegevensbescherming bij PayPal en de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A kunnen worden geraadpleegd op de website van PayPal op www.paypal.de. Voor de uitvoering van de betaling maken wij de volgende gegevens over aan PayPal: gekochte voorwerpen en totale aankoopprijs. Rechtsgrond is de verwerking voor de uitvoering van een contractuele relatie (afhandeling bestelling).

Gegevensveiligheid

Uw persoonsgegevens worden tijdens de bestelling versleuteld doorgestuurd via internet. Wij beveiligen onze website en andere systemen door middel van gebruikelijke en erkende technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden, zonder dat wij echter een absolute bescherming kunnen garanderen. Toegang tot uw account is alleen mogelijk na het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. U moet uw toegangsgegevens steeds vertrouwelijk behandelen en het browservenster sluiten als u de communicatie met ons beëindigd heeft, vooral als u uw computer met anderen deelt.

Rechten van de betrokken personen

De persoon op wie de gegevensverwerking betrekking heeft, beschikt over de volgende rechten:

• Recht op informatie U hebt het recht om informatie te krijgen over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen, de duur van de opslag, hun verwerking en eventuele bestemmelingen van de gegevens. U hebt verder het recht om een kopie van de persoonsgegevens te krijgen die wij verwerken.

• Recht op correctie U hebt het recht om van ons de correctie van verkeerde persoonsgegevens en de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te vragen.

• Recht op verwijdering/recht om „vergeten te worden“ U hebt het recht om van ons, onder de wettelijke voorwaarden, de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Indien wettelijke bewaringsplichten deze verwijdering in de weg staan, wordt de verwerking van de gegevens ingeperkt (zie verder).

• Recht op beperking van de verwerking U hebt het recht om van ons, onder de wettelijke voorwaarden, te vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, d.w.z. de gegevens te markeren en hun toekomstige verwerking te beperken (blokkering).

• Recht op overdracht van gegevens U hebt het recht om van ons, onder de wettelijke voorwaarden, te eisen dat wij de door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens doorgeven aan u of een verantwoordelijke die door u is aangesteld, in een gangbaar, gestructureerd en machineleesbaar formaat.

• Recht op verzet tegen direct marketing U hebt het recht om op elk ogenblik verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden („reclameverzet“).

• Recht op verzet tegen de gegevensverwerking bij rechtsgrond „rechtmatig belang“ U hebt het recht om op elk ogenblik verzet aan te tekenen tegen de gegevensverwerking, indien die gebaseerd is op de rechtsgrond „rechtmatig belang“. Wij zullen dan de gegevensverwerking staken, tenzij wij - volgens de wettelijke richtlijnen - dwingende legitieme gronden voor de verdere verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw rechten.

• Recht op herroeping van de toestemming Indien u ons een toestemming hebt gegeven voor de verzameling en verwerking van uw gegevens, kunt u die op elk ogenblik herroepen voor de toekomst. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot en met de herroeping blijft hiervan onaangeroerd.

• Recht op klacht bij de toezichthoudende instantie U kunt een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie, wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens een inbreuk vormt op het geldende recht. U kunt zich hiervoor wenden tot de gegevensbeschermingsinstantie die bevoegd is voor uw woonplaats of uw land, of ook tot de gegevensbeschermingsinstantie die voor ons bevoegd is.

Contactpersoon Voor vragen over de verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens, voor informatie, correctie, blokkering of vernietiging van gegevens evenals herroeping van verleende toestemmingen kunt u zich rechtstreeks tot ons wenden. Onze contactgegevens vindt u in ons impressum.

Contactgegeven betreffende de gegevensbescherming
Osma Bos-, Tuin- & Parkmachines
Utrechtseweg 117
6871DR Renkum

info@osma.nl Tel.: 0317-319008

Stand van de privacyverklaring: Mei 2018

Gebruik van cookies

Om het bezoek aan onze website aangenaam te maken en het gebruik van bepaalde functies (bijv. bestellingen) mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Bij het oproepen van onze website wordt u via een infobanner geïnformeerd over het gebruik van cookies op die pagina en wordt u nogmaals gewezen op onze privacyverklaring.

Rechtsgronden voor de gegevensverwerking bij het gebruik van cookies zijn uw toestemming en/of ons rechtmatig belang in de technische goede werking en de verbetering van ons serviceaanbod.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u bepaalde websites bezoekt. Wij gebruiken cookies om na te gaan wat u in uw winkelmandje hebt, om contactformulieren door te sturen en om u te herkennen wanneer u terugkeert op onze site. Om bestellingen te kunnen uitvoeren op onze website, moet u cookies geactiveerd hebben. Wanneer u cookies niet wenst te activeren, zult u de website wel kunnen raadplegen, maar geen contactformulieren kunnen verzenden, noch bestellingen kunnen plaatsen. Hou er rekening mee dat cookies uw computer niet kunnen beschadigen. In de cookies die wij gebruiken, bewaren we geen persoonlijke identificeerbare informatie zoals kredietkaartgegevens. Wij geven u deze informatie om te voldoen aan de momenteel geldige rechtsvoorschriften en om uw privacy te respecteren en te beschermen wanneer u onze website gebruikt. Voor meer informatie over cookies in het algemeen en het beheer ervan kunt u terecht op aboutcookies.org

Cookies beheren

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch aanvaarden. Wanneer in uw browser de standaardinstellingen voor cookies zijn opgeslagen, lopen alle processen op de achtergrond, zonder dat u het merkt. Deze instellingen kunnen echter door u worden aangepast. Zo kunt u uw browser normaal zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en telkens afzonderlijk kunt beslissen of u ze aanvaardt of niet. U kunt cookies ook voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten.

Sommige websites, waaronder de onze, kunnen zonder cookies echter niet goed worden gebruikt, aangezien deze bestanden nodig zijn voor bepaalde processen, zoals bijvoorbeeld bestellingen. Om producten te kunnen kopen, moet u cookies geactiveerd hebben. Wanneer u cookies niet wenst te activeren, zult u de website wel kunnen raadplegen, maar geen contactformulieren kunnen verzenden, noch producten kunnen kopen. Om uw cookies te beheren, gebruikt u de onderstaande links voor de vier meest gebruikte internetbrowsers:

-Internet Explorer :
http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/block-or-allow-cookies

-Google Chrome :
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl-NL

-Mozilla Firefox :
https://support.mozilla.org/nl-NL/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

-Safari :
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=nl-NL

Belangrijkste cookies op onze website:

In onderstaande lijst vindt u de belangrijkste cookies die wij gebruiken, inclusief hun toepassing:

Cookie Cookie Name Toepassing van het cookie
CookieNoticeDisplayed Cookie-aanwijzing Wij gebruiken dit cookie om er zeker van te zijn dat de cookie-aanwijzing niet meer wordt weergeven nadat u onze cookie-bepalingen hebt aanvaard of nagekeken.
Cart Winkelmandje Dit cookie wordt gebruikt om uw huidige winkelmandje ook als uw eigen mandje te identificeren.
CartTotalCookie Totaal van het winkelmandje-cookie Dit cookie wordt gebruikt om het huidige aantal artikelen in uw winkelmandje te identificeren.
__RequestVerificationToken Veiligheidscookie Dit veiligheidscookie valideert de huidige aanvragen en zorgt ervoor dat andere gebruikers geen toegang krijgen tot dit cookie.
lco Koopproces-cookie Dit cookie identificeert het laatste koopproces van de gebruiker.

Cookies van derden

In het kader van internetanalysediensten en zogenaamde Plug-ins (bijv. om inhoud in het kader van Social Media-diensten te delen) worden eveneens cookies gebruikt. In wat volgt vindt u hierover meer informatie in het verband met de door ons gebruikte diensten betreffende onze website.

Partner Name Toepassing van het cookie
Google Google Analytics gebruikt cookies om het gedrag van de gebruiker te volgen en om verdere analyses te maken. Link(s) naar de gebruiksdetails: http://www.google.com/intl/us_en/policies/technologies/cookies/